Stichting Schuilplaatsverleners

ANBI informatie

Hoofdlijnen beleidsplan

Doelstelling en werkzaamheden/activiteiten

 • het oprichten van het Schuilplaatsverlenersmonument,
 • het maken en online houden van de wandel app en het linken aan Nat. Mon. Kamp Amersfoort met de jaarlijkse “Stille Tocht” conform de historische gevangenenroute van station naar het Kamp.
 • Genereren van Inkomsten door publiciteit voor ons werk en daarbij attenderen op de mogelijkheid van ANBI giften,
 • idem door een vrijwillige bijdrage te vragen voor het gratis kunnen downloaden van de wandel app Hoop en Vrees,
 • het maken en beschikbaar stellen van een flyer over de stichting en de wandelapp.
 • ons richten ons op de komende generaties, opdat de herinnering en maatschappelijke attitude levend blijft.
 • het plaatsen van een paar infoborden in de openbare ruimte als de herinrichting van het station en het Kamp gereed zijn,
 • het verzorgen van een krans/bloemenhulde op 4 mei bij ons monument,
 • het bescheiden aankopen van boeken die met een kleine winstmarge incidenteel worden verkocht via de website

Beloningsbeleid en financiën

 • er is geen personeel en de 3 bestuursleden werken als vrijwilliger
 • er is geen onkostenvergoeding voor reiskosten e.d.
 • de jaarlijkse bloemenkrans op 4 mei wordt uit de rekening courant betaald
 • evenals de rekeningen voor het onderhoud van de website en de wandelapp
 • alsook de kosten van de accountant ivm het opstellen van de jaarrekeningen. 

Verslag werkzaamheden

Zoals uit de toelichting van het beleidsplan al blijkt hebben we veel werk gehad aan het realiseren van het cortenstalen monument en het van schrijven teksten en aanleveren van beeldmateriaal voor de app die professioneel door een professionele partij is gebouwd. Verder maken we op gezette tijden een controletocht langs de in de app. geduide route. Een nieuwe activiteit is het implementeren van de geschiedenis van een aantal herdenkings-(struikel)stenen op en nabij de route. De in het trottoir voor de woning ingestrate stenen zijn ter nagedachtenis aan de overwegend Joodse bewoners die zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen. Deze informatie zal in principe komend jaar in de app worden opgenomen. We zoeken daarbij samenwerking met de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort en Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort en een organisatie in Putten. Helaas is de destijds gebruikte software is verouderd en wordt de app met nieuwe software herbouwd, naar verwachting is die eind dit jaar, 10 jaar na de oprichting van onze stichting, gereed.

Naam: Stichting Schuilplaatsverleners Opgericht: 05-11-2012 te Amersfoort
Adres: Koningin Sophialaan 12, 3818 HS Amersfoort
Website: www.schuilplaatsverleners.nl

Kamer van Koophandel : Gooi-, Eem- & Flevoland, Almere, inschrijfnr. 56401213

Bestuur:

 • mr. J.W.M. (Jos) Pothof – voorzitter/secretaris
 • drs. R.H. (René) Cuperus – 2e secretaris
 • ing. F.J. (Dick) Haver Droeze BNT- penningmeester

Doel: het realiseren van een monument als eerbetoon voor hen die gedurende de Nazibezetting van de WO II, Nederlandse en geallieerde personen, die met de dood of gevangenschap werden bedreigd, onbaatzuchtig schuilplaats verleenden.

Activiteiten: -fondsenwerving t.b.v. oprichting van monument ‘De Schuilplaatsverleners’ op terrein van Nat. Monument Kamp Amersfoort. -zorgdragen voor een blijvende overdracht en educatie door de wijze van aandacht en uitstraling voor komende generaties.

Winstoogmerk: de stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloning: -leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. -zij hebben het recht op vergoeding van de door hen in de beoefening van hun functie gemaakte kosten. Jaarrekening: de eerste jaarrekening van de stichting betreft de periode 05-11-2012 tm 31 dec. 2013.

Fiscaalnummer: RSIN nr 8521.07.900